User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:delsjo_omradet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:delsjo_omradet [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:delsjo_omradet [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Delsjö-området ======
 +==== Tätortsnära vildmark ====
 +Större delen av reservatet utgörs av en bergplatå genomsatt av spricksystem. Flera parallella nord-sydliga bergryggar ger karaktär åt området. Jordtäcket är tunt eller saknas på höjderna. Den brutna terrängen gör området mycket varierande med hällmarker,​ tall- och rishedar, lövbrantskogar,​ myrmarker, sumpskogar och sprickdalssjöar.
  
 +Svarttjärn i norr är näringsrik och med ett rikt fågelliv. Delsjöarna är populära för bad och fiske. Det finns gott om leder och stigar att välja bland och även Bohusleden passerar genom området. ​
 +
 +Se [[http://​www.vastkuststiftelsen.se/​VisaNaturres.asp?​id=423|Västkuststiftelsen]] för mer info.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​delsjo_omradet:​karta:​k_delsjo_gall_knipe.gif?​300}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=== Lilla Delsjön ===
 +En lagom tur på 4 km, ej kuperad. Barnvagnsvänlig. Vid ena kortändan ligger Bertilssons café där man kan hämta styrka för resten av turen. Det går även att ta bilen till cafét och starta promenaden där.
 +
 +{{url>​http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​viewgpx2.php?​gpxfile=gpx/​delsjon.xml}} ​
 +[[http://​www.gregow.se/​google_earth_files/​gpxviewer/​gpx/​delsjon.xml|GPX-fil]] spara som GPX.
 +
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​delsjo_omradet?​0&​lightbox}}
friluftstips/vandring/delsjo_omradet.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)