User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:kynnefjall

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:kynnefjall [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:kynnefjall [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kynnefjäll ======
 +==== Skog och sjö ====
 +Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen utgör ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik.
  
 +==== En lång skogshistoria ====
 +Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde ett dominerande inslag. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 70-80 år.
 +
 +Det botaniska intresset ligger framför allt i förekomsten av mossor, lavar och svampar. Fåglar som annars missgynnas av det moderna skogsbruket kan man se här, t.ex. skogshöns, fiskgjuse, gråspett och nötkråka.
 +
 +Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
 +
 +Se [[http://​www.vastkuststiftelsen.se/​VisaNaturres.asp?​id=702|Västkuststiftelsen]] för mer info.
 +
 +{{:​friluftstips:​vandring:​kynnefjall:​karta:​kynnefjall_karta.jpeg?​300}} ​
 +==== Fotografier ====
 +==
 +{{gallery>:​friluftstips:​vandring:​kynnefjall?​0&​lightbox}}
friluftstips/vandring/kynnefjall.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)