User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:sandsjobacka

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

friluftstips:vandring:sandsjobacka [2008-03-02 16:41]
friluftstips:vandring:sandsjobacka [2020-11-06 10:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Sandsjöbacka ======
 +Ett välmarkerat område med en massa olika korta och halvlånga leder. Lätt-tillgängligt med start från en rastplats utefter E6'an.
  
 +Sandsjöbacka är ett reservat som ligger i tre kommuner, Göteborg, Mölndal och Kungsbacka.
 +Naturtypen är huvudsakligen västlig ljunghed, som bitvis är öppen, och bitvis skogsklädd.
 +
 +**Skogs- och hedmark** 
 +Sandsjöbackareservatet ligger på en höjdplatå som genombryts av flera mindre dalgångar. En tredjedel av reservatet är skog, nästan lika mycket barrskog som lövskog. Flera näringsfattiga sjöar finns inom reservatets gränser. Sandsjöbacka är rikt på kulturlämningar med spår av tidiga odlingar och bosättningar.
 +
 +**Blomsterprakt och fågelliv** 
 +På bergssidorna i anslutning till kulturmarkerna växer lövskog, där markerna på våren täcks av vitsippor. Lingon och blåbär är vanliga växter. Här och var är skogen rikare med inslag av hassel. Här växer liljekonvalj, skogsviol och ibland även blåsippa. Vid Årekärrslunden finns många sällsynta växter och blomprakten är stor. På hedmarkerna blommar myrlilja och ljung i stora mängder.
 +
 +Inom reservatet häckar ett 80-tal fågelarter. Intressanta arter är enkelbeckasin och skäggdopping. Orren spelar än på några platser. Många rovfåglar finns också, t.ex. ormvråk, sparvhök och tornfalk.
 +
 +**Vandra långt** 
 +Ett rikt utbud av stigar möjliggör kortare eller längre vandringar. Sisjön är en utmärkt badsjö och här kan man även fiska.
 +
 +**Sandsjöbackaleden** 
 +Tillrättalagda promenad/löp-spår de första 5 kilometrarna (om man börjar från norr), sedan blir det mer rötter, gyttja, sten.
 +Mycket vackert område att springa i.
 +En del grusväg, framför allt i närheten av hus.
 +23 km
 +
 +Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
 +
 +Se [[http://www.vastkuststiftelsen.se/VisaNaturres.asp?id=352|Västkuststiftelsen]] för mer info.
 +
 +{{:friluftstips:lopning:sandsjobacka:sandsjobacka_16km.jpg?300}}  
 +Sandsjö backa naturreservat
 +\\ 
 +
 +===== Sansjöbackaleden =====
 +Totalt 23 km lång.
 +{{:friluftstips:vandring:sandsjobacka:karta:sandsjobacka_leden.jpg?300}} 
 +
 +[[http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/gpx/sandsjobackaleden.xml|GPX-fil]] spara som GPX
 +
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/sandsjobackaleden.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}} 
 +
 +
 +===== 16 km blandade stigar =====
 +{{:friluftstips:lopning:sandsjobacka:sandsjobacka_16km.jpg?500}} 
 +[[http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/gpx/sandsjobacka16km.xml|GPX-fil]] spara som GPX
 +
 +16 km på blandade färgade stigar.
 +Inte helt lätt att hitta, karta är ett krav (GPS ett plus).
 +
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/sandsjobacka16km.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}}   
 +
 +
 +==== Norra halvan av leden ====
 +{{:friluftstips:lopning:sandsjobacka:sandsjobackaleden_26km.jpg?500}} 
 +[[http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/gpx/sandsjobackaleden.xml|GPX-fil]] spara som GPX. 
 +
 +Börja från norr om du vill ha mest nedför.
 +Start vid Sisjö badplats, vänd vid Högsered (vid Spårhaga-vägen).
 +Tillrättalagda promenad/löp-spår de första 5 kilometrarna, sedan blir det mer rötter, gyttja, sten.
 +Mycket vackert område att springa i.
 +En del grusväg, framför allt i närheten av hus.
 +26 km
 +
 +{{url>http://www.gregow.se/google_earth_files/gpxviewer/viewgpx2.php?gpxfile=gpx/sandsjobackaleden.xml&maptype=G_NORMAL_MAP}} 
 +
 +===== Fotografier =====
 +==
 +{{gallery>:friluftstips:vandring:sandsjobacka?0&lightbox}}