User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:vattlefjall

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
friluftstips:vandring:vattlefjall [Y-m-d, H:i]
anders_admin
friluftstips:vandring:vattlefjall [Y-m-d, H:i] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Vättlefjäll ======
 +**Stort friluftsområde** ​
 +Vättlefjäll är ett av de större friluftsområdena i Göteborgsregionen. Det är den norra, sjörika delen som avsatts som naturreservat. I sydväst når stadsbebyggelsen i Göteborg fram till reservatsgränsen.
 +
 +Ett nät av stigar gör området lättåtkomligt för vandrare. Vättlefjällsleden,​ en slinga på 25 km, bär också in i grannkommunerna. Via ett system av kanaler mellan sjöarna är det lätt att med kanot ta sig från Surtesjön i väster till Stora Kroksjön i öster. Goda möjligheter till fiske erbjuds via ”Gula kortet”.
 +
 +**Från ekskog till barrskog** ​
 +Fram till 1600-talet fanns här vidsträckta ekskogar. Dessa skövlades då mycket ekvirke gick åt till skeppsbyggen och uppbyggandet av staden Göteborg. På 1700- och 1800-talet fanns här ett öppet landskap med odling på de bästa jordstyckena och vidsträckta,​ betade hedmarker i övrigt. Området är idag ett sjö- och myrrikt skogsområde,​ där tall och gran dominerar.
 +
 +**Intressant fågelliv** ​
 +Många intressanta och ovanliga fågelarter finns på Vättlefjäll. Orremossen är en välkänd lekplats för orre, tjäderstammen är god. Andra typiska arter är trädlärka,​ nattskärra och storlom. Klockgentianan växer på flera ställen och på myrarna finns myrlilja. Naturskog finner man främst öster om Surtesjön.
 +
 +Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
 +
 +Se Västkuststiftelsen för mer info.
 +
 +
 +==
 +{{:​friluftstips:​vandring:​vattlefjall:​karta:​k_vattlefjall.gif?​300}} {{:​friluftstips:​vandring:​vattlefjall:​karta:​vattlefjall_8_5_km.jpg?​300}} ​
 +{{:​friluftstips:​vandring:​vattlefjall:​karta:​vattlefjall_kanot_2004-08_kartor_002.jpg?​300}} ​ {{:​friluftstips:​vandring:​vattlefjall:​karta:​vattlefjall_kanot_2004-08_kartor_004.jpg?​300}} ​
 +==== Kanotfotografier ====
 +== 
 +{{gallery>​friluftstips:​kanot:​vattlefjall?​0&​lightbox}}
 + 
  
friluftstips/vandring/vattlefjall.txt · Last modified: Y-m-d, H:i (external edit)