User Tools

Site Tools


links:programutveckling

Programutveckling

Tutorials

Raywenderlich Android, Swift, iOS, and lots of more

Webdesign

Domänhanteraren SE-domäner, mm
Info.se gratis omlänkning till enklare webadress
NVU gratis web-editeringsprogram
WYSIWYG Web Builder
Firefox extensions plugins
Golden htaccess password generator
Sprays medlemars hemsidor
Java.com
W3 validator Kontroll av HTML/XHTML
W3 CSS validator Kontroll av CSS
CSS ZenGarden demonstrering hur mycket det går att ändra en sidas utseende bara mha CSS

Tips, Tricks

Utbildning

Scripts

Webpage-tools.com skapar kod för websidor
Search Bliss webmaster tools, skapa kod för hemsida
Hotscripts en samling av scripts av olika slag (ASP, PHP, java, mm)
Java-scripts gratis javascripts
Java scripts made easy
Free-PHP
DynamicDrive Dhtml-scripts
FreeProgramming Resources PHP, mm
Scripts directory
Sourceforge
AtomicOxide PHP-skript
HomeWebTools verktyg för att online skapa skript-kod
DynamicDrive.com
     Snowing javascrip

Wiki

WikiMatrix jämför wiki's

Qwikiwiki enkel wiki, flatfile-databas, PHP, simpel
DokuWiki flatfile-databas, namespaces, PHP
TWiki
MoinMoinWiki phyton
MediaWiki MySQL, mm
     MediaWiki info

Blog

Pivot Blog script PHP pivot_snippets
BlogCMS Blog med fotogalleri, wiki, forum, news
BlogRolling länkad-lista-verktyg för blog'ar
Bloglines Blog, rss-feed
Xanco Xanco is a free mobile weblog, or lifelog. Stödjer foto.
Mobla Blogga via mobil eller mail, även bilder

Menyer

Bookmarks

Sitebar
MarkTree data sparas i filer, PHP

Fotogalleri

se foto-sidan
Lightbox2 Popup-script med java

MySQL

PHPAdmin MySQL admin frontend

Kalendrar

Forum

GPS

<BOOKMARK:GPS>
WorldKit Map script
GPXviewer java script
gpsPhoto.pl Pearl script, skriver goeinfo från GPX-fil till ExIf-info

Mail

Räknare

Forum

Leverantörer

1Go.dk gratis webhotell
Internetplads.dk sök efter gratis webhotell

Specialtecken

Specialtecken

Vissa specialtecken motsvaras i HTML-koden av ett namn eller ett nummer. I vissa fall krävgs det för att tecknet ska visas och i andra fall rekommenderas det för korrekt återgivning i de webläsare som inte är svenskspråkiga. Våra bokstäver ÅÄÖ brukar ersättas vilket gör att chansen att de visas korrekt på flera plattformar och webläsare då är större än om du anger själva tecknet i HTML-koden. Så här ersätts bokstäverna ÅÄÖåäö:

å = &aring;
Å = &Aring;
ä = &auml;
Ä = &Auml;
ö = &ouml;
Ö = &Ouml;

Liten översättningstabell för vanliga specialtecken:
Tecken Kod Tecken Kod Tecken Kod
å &aring; © &copy; § &sect;
ä &auml; ® &reg; « &laquo;
ö &ouml; &#153; » &raquo;
< &lt; £ &pound; ° &deg;
> &gt; ¥ &yen; æ &aelig;
& &amp; &euro; ø &oslash;
£ &pound; &#147; &#137;
´ &acute; &#148; ü &uuml;
" &quot; &#151; ˜ &#152;
Större översättningstabell för specialtecken. Du kan ange kod eller mostvarande ASCII-nummer:
Tecken Kod ASCII Tecken Kod ASCII
  nonbraking
space
&nbsp; &#160; Ð &ETH; &#208;
¡ &iexcl; &#161; Ñ &Ntilde; &#209;
¢ &cent; &#162; Ò &Ograve; &#210;
£ &pound; &#163; Ó &Oacute; &#211;
¤ &curren; &#164; Ô &Ocirc; &#212;
¥ &yen; &#165; Õ &Otilde; &#213;
¦ &brvbar; &#166; Ö &Ouml; &#214;
§ &sect; &#167; × &times; &#215;
¨ &uml; &#168; Ø &Oslash; &#216;
© &copy; &#169; Ù &Ugrave; &#217;
ª &ordf; &#170; Ú &Uacute; &#218;
« &laquo; &#171; Û &Ucirc; &#219;
¬ &not; &#172; Ü &Uuml; &#220;
­ &shy; &#173; Ý &Yacute; &#221;
® &reg; &#174; Þ &THORN; &#222;
¯ &macr; &#175; ß &szlig; &#223;
° &deg; &#176; à &agrave; &#224;
± &plusmn; &#177; á &aacute; &#225;
² &sup2; &#178; â &acirc; &#226;
³ &sup3; &#179; ã &atilde; &#227;
´ &acute; &#180; ä &auml; &#228;
µ &micro; &#181; å &aring; &#229;
&para; &#182; æ &aelig; &#230;
· &middot; &#183; ç &ccedil; &#231;
¸ &cedil; &#184; è &egrave; &#232;
¹ &sup1; &#185; é &eacute; &#233;
º &ordm; &#186; ê &ecirc; &#234;
» &raquo; &#187; ë &euml; &#235;
¼ &frac14; &#188; ì &igrave; &#236;
½ &frac12; &#189; í &iacute; &#237;
¾ &frac34; &#190; î &icirc; &#238;
¿ &iquest; &#191; ï &iuml; &#239;
À &Agrave; &#192; ð &eth; &#240;
Á &Aacute; &#193; ñ &ntilde; &#241;
 &Acirc; &#194; ò &ograve; &#242;
à &Atilde; &#195; ó &oacute; &#243;
Ä &Auml; &#196; ô &ocirc; &#244;
Å &Aring; &#197; õ &otilde; &#245;
Æ &AElig; &#198; ö &ouml; &#246;
Ç &Ccedil; &#199; ÷ &divide; &#247;
È &Egrave; &#200; ø &oslash; &#248;
É &Eacute; &#201; ù &ugrave; &#249;
Ê &Ecirc; &#202; ú &uacute; &#250;
Ë &Euml; &#203; û &ucirc; &#251;
Ì &Igrave; &#204; ü &uuml; &#252;
Í &Iacute; &#205; ý &yacute; &#253;
Î &Icirc; &#206; þ &thorn; &#254;
Ï &Iuml; &#207; ÿ &yuml; &#255;

Batch kommandon

BAT-fil

Linux bash

C/C++

Guidelines

Python

JSON

CodeBeautifyer json readable

Node.js

SIP

SIP Forum
SIP Center
SIPit SIP Interoperability Test Event
Tech Invite a Portal for promoting Internet and Telecom Standardization Knowledge

Linux commands

How To Find Files by Content

Type the command as follows:

grep 'string' *.txt
grep 'main(' *.c
grep '#include<example.h>' *.c
grep 'getChar*' *.c
grep -i 'ultra' *.conf
grep -iR 'ultra' *.conf

Where

; -i : Ignore case distinctions in both the PATTERN (match valid, VALID, ValID string) and the input files (math file.c FILE.c FILE.C filename).
; -R : Read all files under each directory, recursively

Highlighting searched patterns
You can highlight patterns easily while searching large number of files:

$ grep --color=auto -iR 'getChar();' *.c

Displaying file names and line number for searched patterns
You may also need to display filenames and numbers:

$ grep --color=auto -iRnH 'getChar();' *.c

Where

; -n : Prefix each line of output with the 1-based line number within its input file.
; -H : Print the file name for each match. This is the default when there is more than one file to search.
$grep --color=auto -nH 'DIR' *

You can also use find command:

$ find . -name "*.c" -print | xargs grep "main("

IoT

PlatformIO for Raspberry Pi, Aurdino

Homey app development

Java scripts

Arduino

Fritzing Fritzing is an open-source hardware initiative that makes electronics accessible as a creative material for anyone
GxEPD2 at GitHub Arduino Display Library for SPI E-Paper Displays

WeMOS D1

links/programutveckling.txt · Last modified: 2023-02-07 09:51 by anders_admin