User Tools

Site Tools


links:bostad:grasklippare

Gräsklippare

Köpråd gräsklippare

Att klippa gräsmattan ska helst gå fort och lätt. Hur stor din gräsmatta är och hur tomten ser
ut avgör vilken typ av klippare du behöver.
Till en liten gräsmatta räcker i många fall en handdriven klippare, eller kanske en robotstyrd
klippare som sköter sig helt själv? Till lite större gräsmattor är eldrivna eller små bensindrivna
klippare att föredra. För riktigt stora ytor är självgående motorgräsklippare eller åkgräsklippare
förmodligen bäst.

Handdrivna gräsklippare

är billiga i inköp, ger inga miljöfarliga utsläpp, bullrar mindre, ger god motion och är lätta att
plocka fram och förvara. De är också mycket lättskötta. Eventuella reparationer kan man oftast
klara av själv. Handdrivna gräsklippare är av typen cylinderklippare. De skär av gräset genom att en
roterande cylinder, som består av flera vridna knivar, möter en fast underkniv. När cylindern går
runt blir gräset klippt som med en sax.
Idag finns även handgräsklippare med ny klippteknik, så kallade friklippare, som går mycket lättare
än den gamla typen av cylinderklippare. De låter också betydligt mindre.
Bästa resultatet får man om gräset är någorlunda kort och torrt. Cylinderklipparen kan köras med
eller utan gräsuppsamlare. Den kan dock bli tung att dra när uppsamlingsbehållaren börjar bli fylld.
Det finns även motordrivna cylinderklippare, men de är inte särskilt vanliga på den svenska
marknaden.

Motordrivna gräsklippare

är normalt av rotortypen - en vågrätt monterad kniv roterar med högt varvtal under kåpan och slår
av gräset. Rotorklippare kan delas in i tre olika grupper: Mulcherklippare, samlare och
utkastklippare. Varje typ fungerar bra i vissa situationer och sämre i andra.

Mulcherklippare

finfördelar det avklippta gräset och sprider det under maskinen. Mulcherklippare kallas ibland
bioklippare. När grässtråna klipps kastas de upp ovanför knivarna och klipps en gång till innan de
når marken. Det finfördelade gräset förmultnar och blir näring till marken. Gräsmattan blir frodig
och växer bättre.
För att maskinen ska hinna finfördela och sprida gräset ordentligt bör man klippa gräset i lugn takt.
Om gräset är högt kan man räfsa ihop det eller klippa det i två omgångar med lite högre klipphöjd
den första gången. En mulcherklippare bör helst användas när det är ganska torrt. Då sprider sig
gräset bra och förmultnar snabbare, och man undviker att gräset klumpar sig.

Samlare

kallas en gräsklippare som har en behållare ansluten till gräsutkastet. Den passar dig som vill att
gräsmattan ska se extra prydlig ut. Det blir en del extra jobb, eftersom behållaren måste tömmas
efter varje klippning. Man bör också ha något ställe att samla det avklippta gräset på, till exempel
en kompost.
När gräset är högt blir behållaren snabbt fylld och kan behöva tömmas flera gånger under
klippningen. Om maskinen är självgående och har motordrivning på bakhjulen ger en välfylld
behållare bättre drivning. Men en välfylld behållare innebär också att maskinen blir tyngre och
klumpigare. En 50-liters behållare full med gräs kan väga över 20 kilo om gräset är fuktigt. En del
samlare kan köras utan behållare. Gräset blir då inte lika finfördelat som med en mulcherklippare
och det klumpar lätt ihop sig.

Utkastklippare

passar för dig som inte klipper gräset så ofta eller för dig som har bråttom. En utkastare klarar i
regel högt tjockt gräs bättre än andra klippare. Om man klipper ofta med en utkastare kan man låta
gräset ligga kvar utan problem. Alltför högt gräs lägger sig dock i strängar eller klumpar vid sidan
av maskinen. Det kan behövas räfsas upp, eftersom det tar lång tid innan det förmultnar. Det finns
också risk för att det underliggande gräset kommer att gulna, och om det är fuktigt kan det i värsta
fall börja mögla. Konstruktionen på utkastarklipparen gör att det bara går att klippa tätt intill
husväggar och träd med den ena sidan.

Robotstyrda klippare

Det finns ett litet antal klippare som har avancerad datateknik under skalet och som sköter sig helt
själva. Men då bör gräsmattorna inte vara större än 1 200-1 500 m2. Arbetsområdet avgränsas av en
svagströmsslinga längs gräsmattans ytterkanter. Innanför den rör sig maskinen fram och tillbaka i
oregelbundna mönster och klipper kontinuerligt. När klipparen närmar sig gräsmattekanten känner
sensorerna av slingan och får klipparen att vända och klippa i en annan riktning. På samma sätt
reagerar klipparen för “hårda hinder” som träd, stenar och trädgårdsmöbler.
Dessa gräsklippare är ännu så länge mycket dyra.

Bensin eller el?

Eldrivna gräsklippare bullrar mindre än bensindrivna gräsklippare, de släpper inte ut några avgaser,
är lättstartade och nästan underhållsfria. Elklippare passar bäst för den som har en mindre gräsmatta
utan för många träd och buskar där sladden kan fastna. Men håll uppsikt så att förlängningssladden
inte kommer i vägen under klippningen! Den kan dessutom utgöra en relativt stor extrautgift
eftersom den inte ingår i köpet. Räkna med minst 300 - 400 kr för en 30 meter lång jordad sladd.
Elpriset är relativt lågt och en bensindriven gräsklippare blir därför dyrare i drift. Det finns även
elklippare med laddningsbara batterier i stället för sladd, men de är inte särskilt vanliga.

Miljö

Köp inte en bensindriven gräsklippare med tvåtaktsmotor! De släpper ut så höga halter av kolväten
och partiklar att de är direkt hälsoskadliga för den som klipper, och är dessutom farliga för miljön.
En klippare med fyrtaktsmotor ger betydligt mindre utsläpp, men utsläppen är ändå mycket höga
om man jämför med till exempel en bilmotor.
På marknaden finns det el- och handdrivna klippare som är Svanenmärkta. Även ett antal
bensinklippare är numera Svanenmärkta.
För att minska utsläppen kan man sätta på en katalysator. Enligt Konsumentverkets tester halverar
den utsläppen. Det går att montera en katalysator även på äldre maskiner. Dock har en katalysator
begränsad livslängd. En motor med lägre utsläpp utan katalysator är därför bättre.
Genom att använda så kallad miljöbensin kan man minska avgasutsläppen ytterligare, bland annat
när det gäller kolväten, kolmonoxid och cancerframkallande ämnen. Miljöbensinen är något dyrare
än vanlig bensin.

Klipphöjd

Det är viktigt att klipphöjden är lätt att ställa in. På våren när gräset växer snabbt kan man klippa
gräset kort, men en torr sommar växer gräset långsammare. Klipphöjden bör då ställas högre. På
vissa motordrivna maskiner måste varje hjul ställas in var för sig eller parvis. Detta är ofta
besvärligt och tar onödigt lång tid. På andra maskiner justeras höjden med ett enkelt handgrepp.
Säkerhet
Det finns all anledning att ha respekt för motordrivna gräsklippare. När du köper ny gräsklippare, se
till att den har så kallat Död mans grepp. Det består oftast av en slags bygel eller ett extra handtag
som hålls intryckt när man klipper. När man släpper handtaget stannar motorn. Läs och följ
varningarna på maskinen och i skötselanvisningen, de är inte överdrivna. Allvarliga olyckor
inträffar vid gräsklippning. En fot kan lätt halka in under maskinen. Använd därför alltid grova skor
eller stövlar när du klipper med motorgräsklippare.
En extra varning är befogad när det gäller så kallade luftkuddeklippare, som svävar på en luftkudde
i stället för hjul. De har fördelen att de går att föra i vilken riktning som helst, framåt, bakåt och
sidledes, men om man halkar i en sluttning kan maskinen lätt glida över en hand eller en fot.
I maskiner med sidoutkast kan gräs och pinnar fastna. Stäng alltid av maskinen innan du rensar
sidoutkastet. Vänta tills kniven verkligen har stannat helt. Detsamma gäller om du tömmer
gräsbehållaren på en samlare. På äldre maskiner kan det ta upp till fem sekunder innan kniven står
helt stilla. Stanna motorn om maskinen ska lyftas.
Om du behöver röra kniven ska kontakten vara utdragen på elektriska maskiner och tändkabeln
borttagen från tändstiftet på bensindrivna gräsklippare. Alla motordrivna maskiner som säljs idag
har ett så kallat död mans grepp, som sitter på handtaget och stänger av motorn när det släpps. Det
finns även en variant där enbart kniven stoppas.
Självgående maskiner kan också ha ett grepp som stoppar framdriften när det släpps. En del olyckor
sker när den roterande kniven skjuter iväg en sten eller något annat hårt föremål som ligger på
gräsmattan. Se till att barn och andra vuxna håller sig på avstånd när du klipper. Låt aldrig
minderåriga använda en motorgräsklippare!

Buller

Vissa gräsklippare kan vara rejält högljudda. Fråga försäljaren om bullret. För att få märkas med
Svanen får inte ljudet överstiga 90 dB(A) för gräsklippare med en klippbredd upptill 40 cm och 94
db(A) för klippbredder 40 - 70 cm. Idag är det tyvärr få bensindrivna klippare som klarar den
gränsen. Det är inte bara motorn som bullrar, även knivarnas rotation ger ifrån sig ljud. Ju längre
kniv (bredare klippbredd), desto högre ljudnivå.
Hur mycket klipparen bullrar är en viktig faktor för grannsämjan, i synnerhet om husen ligger tätt.
Fråga därför alltid efter uppmätta bullervärden på den klippare du tänker köpa.

Klipp- & motoreffekt

Med större klippbredd går det snabbt att klippa gräsmattan. På rotorklippare varierar den mellan 40
och 53 cm. På handdrivna klippare är den 35-40 cm. En bred klippare kräver förstås mer kraft än en
smal. Det gäller både handdrivna och motordrivna gräsklippare. Bensindrivna klippare har oftast en
motoreffekt på 2,1-4,8 kW.
Effekten hos eldrivna gräsklippare ligger normalt mellan 0,8-1,7 kW, vilket motsvaras av 1-2
hästkrafter. Knivens rotationshastighet är ungefär densamma på alla motordrivna klippare,
oberoende av motorernas effekt. Det är först när man ger sig på en mer vildvuxen gräsmatta som
skillnaderna i effekt ger utslag. Med hög effekt slipper du gasa på extra, motorn är så stark att
knivarna kan fortsätta att rotera lika snabbt trots att motståndet ökar.

Skötsel

För att en gräsklippare ska klippa bra år efter år måste knivarna hållas skarpa. De bör slipas eller
bytas ut en gång om året. Cylinderklippare är i viss grad självslipande men bör ändå slipas en gång
om året. Dessutom bör avståndet mellan knivcylindern och underkniven justeras regelbundet. Detta
gör man genom att flytta underkniven. Om avståndet är för litet blir klipparen trög att dra, om
avståndet är för stort klipps inte gräset över huvud taget.
En del rotormaskiner har fasta knivar, andra maskiner har fasta knivar med utbytbara ändar, som
böjs undan när de träffar en sten eller något annat hårt. De är mer ömtåliga än övriga och bör därför
bytas ut oftare. I maskinens bruksanvisning finns utförligare råd om skötseln.

Pris

Priserna på klipparna kan variera en hel del. Det som fördyrar motordrivna gräsklippare är bland
annat:
Drivning på hjulen - tunga maskiner är nästan alltid självgående
Materialet på knivkåpan - aluminium är dyrast, men riskerar inte att rosta, andra material är plåt
och plast
Möjlighet till frikoppling av kniven - kniven stoppar men inte motorn
Elstart - vrid på en nyckel eller tryck på en knapp i stället för att kämpa med startsnöret
Kullagrade hjul - ger längre hållbarhet och lättare gång.

links/bostad/grasklippare.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1