User Tools

Site Tools


friluftstips:kanot:vattlefjall

Table of Contents

Vättlefjäll

Stort friluftsområde
Vättlefjäll är ett av de större friluftsområdena i Göteborgsregionen. Det är den norra, sjörika delen som avsatts som naturreservat. I sydväst når stadsbebyggelsen i Göteborg fram till reservatsgränsen.

Ett nät av stigar gör området lättåtkomligt för vandrare. Vättlefjällsleden, en slinga på 25 km, bär också in i grannkommunerna. Via ett system av kanaler mellan sjöarna är det lätt att med kanot ta sig från Surtesjön i väster till Stora Kroksjön i öster. Goda möjligheter till fiske erbjuds via ”Gula kortet”.

Från ekskog till barrskog
Fram till 1600-talet fanns här vidsträckta ekskogar. Dessa skövlades då mycket ekvirke gick åt till skeppsbyggen och uppbyggandet av staden Göteborg. På 1700- och 1800-talet fanns här ett öppet landskap med odling på de bästa jordstyckena och vidsträckta, betade hedmarker i övrigt. Området är idag ett sjö- och myrrikt skogsområde, där tall och gran dominerar.

Intressant fågelliv
Många intressanta och ovanliga fågelarter finns på Vättlefjäll. Orremossen är en välkänd lekplats för orre, tjäderstammen är god. Andra typiska arter är trädlärka, nattskärra och storlom. Klockgentianan växer på flera ställen och på myrarna finns myrlilja. Naturskog finner man främst öster om Surtesjön.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Se Västkuststiftelsen för mer info.

Google Earth

==

vattlefjall_8_5_km.jpg
vattlefjall13.jpg vattlefjall14.jpg

Fotografier

==
==

friluftstips/kanot/vattlefjall.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1