User Tools

Site Tools


friluftstips:vandring:kynnefjall

Kynnefjäll

Skog och sjö

Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen utgör ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik.

En lång skogshistoria

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde ett dominerande inslag. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 70-80 år.

Det botaniska intresset ligger framför allt i förekomsten av mossor, lavar och svampar. Fåglar som annars missgynnas av det moderna skogsbruket kan man se här, t.ex. skogshöns, fiskgjuse, gråspett och nötkråka.

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Se Västkuststiftelsen för mer info.

kynnefjall_karta.jpeg

Fotografier

==

friluftstips/vandring/kynnefjall.txt · Last modified: 2020-11-06 10:36 by 127.0.0.1